Đang thực hiện

Tổng hợp các loại từ vựng và ngữ pháp luyện thi Topik 1

Thời gian đăng: 18/12/2018 15:25

Bạn đang chuẩn bị tham gia kì thi Topik 1 nhưng chưa nắm chắc được kiến thức và hình thức đề thi? Hàn Ngữ SOFL sẽ giải đáp cho bạn bằng bài viết này. Chúng tôi sẽ hệ thống cho bạn những kiến thức cần nắm vững khi luyện thi Topik 1 tiếng Hàn.
 

luyen thi topik 1
Luyện thi TOPIK I

Hệ thống các dạng kiến thức có trong bài thi năng lực tiếng Hàn

A. Loại từ vựng

01. 부사 - Trạng từ

02. 시간 부사 - Trạng từ chỉ thời gian

03. 장소 부사 - Trạng từ chỉ nơi chốn

04. 양태 부사 - Trạng từ cách

05. 빈도 부사 - Trạng từ tần số

06. 명사 - Danh từ

07. 장소 - Địa điểm

08. 감정 - Cảm xúc

09. 동사 - Động từ

10. 날짜 - Ngày tháng

11. 날씨 - Thời tiết
 

B. Ngữ pháp cần biết khi đi thi

01. V + –고 싶다 (Muốn)

02. V + –지 못하다 = 못 + V (Không thể)

03. V + – (으)ㄹ게요 Sẽ

04. V + – (으)ㄹ 수 있다 (Có thể)/ V + – (으)ㄹ 수 없다 (Không thể)

05. V/A + -(으)ㄹ 것이다 (Sẽ)

06. V + -(으)려고 하다 (Dự định)

07. N + -(이)군요 / A + –군요 / V + –는군요.

08. V –고 있다 (Đang)

09. V –어/아/야 겠다 (Chắc tôi phải)

10. V/A-지 않다 = 안 +V/A (Không)

11. -(으)ㄴ/는/ - (으)ㄹ 것 같다 (Dự đoán: chắc là, có lẽ, hình như)

12. V + –아/어/해 보다 (Làm thử việc gì đó)

13. -(으)면 좋겠어요 (Nếu… thì tốt quá)

14. –기로 하다 (Quyết định)

15. V + -(으)ㄴ 적이 있다V + -(으)ㄴ 적이 없다(Đã từng/chưa từng)

16. V+ – 는 중이다 (Đang)

17. V + –지 말아야 하다 V + –지 않아야하다 (Đừng nên/Không nên)

18. V+ (으)ㄹ 줄 알다 V+ (으)ㄹ 줄 모르다 (Biết cách/ Không biết cách làm gì đó)

19. N + 만 (Chỉ… thôi)

20. N+ 와/과, N+ 하고, N + (이)랑 (Và, với N)

21. –도 (Cũng)

22. –마다 (Mỗi)

23. -(으)ㄹ 때 (Khi)

24. -(으)로

25. N -(이)나 (Hoặc, hay)

26. N –보다

27. A –게 (Một cách)

28. N 부터 ~ N 까지 (Từ… đến)

29. N –처럼 (Như)

30. Cách sử dụng trợ từ – 이/가

31. Phân biệt –이/가 /은/는

32. Trợ từ – 을/를

33. V/A + –아/어/여서 (Rồi, và/vì… nên)

34. V/A –기 때문에 (Vì… nên)

35. V/A- (으)니까 (Vì… nên)

36. – 고 (Và)

37. V -(으)려면 (Nếu muốn)

38. V+ –는데, A+ -(으)ㄴ데 (Nhưng…, giới thiệu bối cảnh, tình huống)

39. V – (으)려고 (Để)

40. V/A -(으)면 (Nếu)

41. –지만 (Nhưng)

42. -(으)면서 (Vừa… Vừa)

43. V -(으)러 가다/오다 (đến đâu đó để làm gì)

44. V/A –거나 (Hoặc/hay là)

45. V + –기 전에, N + 전에 (Trước khi)

46. V + – (으)ㄴ 후에, N + 후에 (Sau khi)

47. Bất quy tắc ‘으’

48. Bất quy tắc ‘ㄷ’

49. Bất quy tắc ‘ㅂ’

50. Bất quy tắc “르”

51. Bất quy tắc ‘ㅅ’

52. Bất quy tắc ‘ㅎ’.
 

C. Các dạng câu hỏi phần thi “Đọc hiểu”

Lưu ý: Đây là những dạng trong đề thi Topik I level 1 và 2 phần đọc hiểu, Hàn Ngữ SOFL tổng hợp lại và cung cấp cho bạn. Đề thi thật sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Hàn ở tất cả các phần.

Dạng 1: Hãy đọc và suy nghĩ xem nội dung trên nói về chủ đề gì?

무엇에 대한 이야기인지 고르기?

Dạng 2: Hãy chọn nội dung thích hợp nhất điền vào chỗ trống.

(...) 에 들어갈 가장 알맞은 것 고르기.

Dạng 3: Chọn câu không đúng/chọn câu sai.

맞지 않는 것 고르기

Dạng 4: Chọn câu giống với nội dung bài đọc trên.

내용과 같은 것 고르기

Dạng 5: Chọn nội dung trọng tâm/nội dung chính của bài đọc.

중심 생각 고르기

Dạng 6: Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) và chọn câu có cùng nội dung.

(chỗ trống) 에 들어갈 알맞은 말 고르기,  내용과 같은 것 고르기.

Dạng 7: Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn xem nội dung bài đọc trên nói về chủ đề gì?

무엇에 대한 글인지 고르기?

Dạng 8: Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có nội dung giống nhau.

내용과 같은 것 고르기.

Dạng 9: Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.

내용과 같은 것 고르기.

Dạng 10: Sắp xếp câu theo thứ tự hợp lý.

순서대로 맞게 나열하기.

Dạng 11: Điền câu văn phù hợp vào chỗ trống và chọn câu có cùng nội dung.

  • 문장이 들어갈 곳 고르기

  • 내용과 같은 것 고르기.

Dạng 12: Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung!

(__) 에 들어갈 알맞은 말 고르기

내용과 같은 것 고르기!

Dạng 13: Hãy chọn ra mục đích viết thư + chọn câu có cùng nội dung.

글을 쓴 목적 고르기 내용과 같은 것 고르기.

Dạng 14, 15, 16: Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.

  • 내용과 같은 것 고르기.


Trên đây là tổng hợp những loại từ vựng và ngữ pháp cho bạn luyện thi Topik I. Bạn hãy lập kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lý để chiến thắng kỳ thi quan trọng này nhé.


TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL

Địa chỉ: Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở 4: Địa chỉ: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email:
trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: 0962 461 288 - 0917 86 12 88
Website : http://daytienghan.edu.vn/

Các tin khác